Info » Generalforsamling 2020
Rosendal Motion indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 24. juni 2020 kl. 20.00 
i Rosendal Idrætsforum, i det store mødelokale i Café området.

Dagsorden ifølge vedtægter.

§ 9 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen:
 1. 3 medlemmer (lige år)
 
På valg er: Peter Jepsen (modtager genvalg)
                Svend Skifter Andersen (modtager genvalg)
                Mette Juul-Nyholm (modtager genvalg)
 
 1. 4 medlemmer (ulige år)
 
 1. 2 suppleanter      Frederik Lund Jepsen
                                 Joachim Lund Jepsen
 
 1. Valg af revisor og revisor suppleant
På valg er: Lone Simonsen
                 Mikkel Pii
 1. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Peter Jepsen

Lagt på hjemmesiden og opslag i centeret og salen d. 1. marts. 2020


 
RM Fitness | Døstrupvej 23 | 9500 Hobro | Tlf.: 30704453 | rosendalmotion@outlook.dk